محاسبه هزینه مشاوره

اطلاعات محاسبه
اطلاعات اولیه ناقص است.
اطلاعات اولیه کامل است!
لیست هزینه مشاوره در زمینه مشاوره دفاعيه پرونده هاي شوراي انتظامي


يک هفته

1,000,000 ریال

 • تعداد پرسش ها : 10
 • تخفيف : 0 %
 • پایان مشاوره : شنبه 1401/05/29 ساعت 03:43

يک ماه

2,700,000 ریال

 • تعداد پرسش ها : 30
 • تخفيف : 10 %
 • پایان مشاوره : جمعه 1401/06/18 ساعت 03:43

سه ماه

7,200,000 ریال

 • تعداد پرسش ها : 90
 • تخفيف : 20 %
 • پایان مشاوره : سه شنبه 1401/08/17 ساعت 03:43

شش ماه

12,600,000 ریال

 • تعداد پرسش ها : 180
 • تخفيف : 30 %
 • پایان مشاوره : دو شنبه 1401/11/17 ساعت 03:43