محاسبه هزینه مشاوره

اطلاعات محاسبه
اطلاعات اولیه ناقص است.
اطلاعات اولیه کامل است!
لیست هزینه مشاوره در زمینه مشاوره حقوقي


يک هفته

500,000 ریال

 • تعداد پرسش ها : 10
 • تخفيف : 0 %
 • پایان مشاوره : دو شنبه 1400/04/07 ساعت 10:57

يک ماه

1,350,000 ریال

 • تعداد پرسش ها : 30
 • تخفيف : 10 %
 • پایان مشاوره : يک شنبه 1400/04/27 ساعت 10:57

سه ماه

3,600,000 ریال

 • تعداد پرسش ها : 90
 • تخفيف : 20 %
 • پایان مشاوره : پنج شنبه 1400/06/25 ساعت 10:57

شش ماه

6,300,000 ریال

 • تعداد پرسش ها : 180
 • تخفيف : 30 %
 • پایان مشاوره : چهار شنبه 1400/09/24 ساعت 10:57