محاسبه هزینه مشاوره

اطلاعات محاسبه
اطلاعات اولیه ناقص است.
اطلاعات اولیه کامل است!
لیست هزینه مشاوره در زمینه خدمات آموزشي


يک هفته

50,000 ریال

 • تعداد پرسش ها : 10
 • تخفيف : 0 %
 • پایان مشاوره : دو شنبه 1400/04/07 ساعت 11:22

يک ماه

135,000 ریال

 • تعداد پرسش ها : 30
 • تخفيف : 10 %
 • پایان مشاوره : يک شنبه 1400/04/27 ساعت 11:22

سه ماه

360,000 ریال

 • تعداد پرسش ها : 90
 • تخفيف : 20 %
 • پایان مشاوره : پنج شنبه 1400/06/25 ساعت 11:22

شش ماه

630,000 ریال

 • تعداد پرسش ها : 180
 • تخفيف : 30 %
 • پایان مشاوره : چهار شنبه 1400/09/24 ساعت 11:22