محاسبه هزینه مشاوره

اطلاعات محاسبه
اطلاعات اولیه ناقص است.
اطلاعات اولیه کامل است!
لیست هزینه مشاوره در زمینه خدمات آموزشي


يک هفته

50,000 ریال

 • تعداد پرسش ها : 10
 • تخفيف : 0 %
 • پایان مشاوره : سه شنبه 1401/09/22 ساعت 23:56

يک ماه

135,000 ریال

 • تعداد پرسش ها : 30
 • تخفيف : 10 %
 • پایان مشاوره : دو شنبه 1401/10/12 ساعت 23:56

سه ماه

360,000 ریال

 • تعداد پرسش ها : 90
 • تخفيف : 20 %
 • پایان مشاوره : جمعه 1401/12/12 ساعت 23:56

شش ماه

630,000 ریال

 • تعداد پرسش ها : 180
 • تخفيف : 30 %
 • پایان مشاوره : پنج شنبه 1402/03/11 ساعت 23:56