whatsapp-nazeryar
واتساپ

طبق اصلاحيه ماده 101 قانون شهرداري مصوب 1390 تفکيک اراضي در محدوده حريم شهرها در صلاحيت ادارات ثبت اسناد و املاک بوده و شهرداري در اين خصوص فاقد صلاحيت است

     
         ناظر یار
 • 16:52 1397/05/29

طبق اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390 تفکیک اراضی در محدوده حریم شهرها در صلاحیت ادارات ثبت اسناد و املاک بوده و شهرداری در این خصوص فاقد صلاحیت است

شماره دادنامه :
9109970905100730

:تاریخ :
1391/10/27

 شعبه 1 تشخیص دیوان عدالت اداری
راى:
در خصوص شکایت م ف از شهرداری ایلام مبنی بر الزام شهرداری به تفکیک ملک و صدور پروانه احداث بنا نظر به اینکه قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390 متضمن تبیین صلاحیت ادارات ثبت اسناد و املاک در رسیدگی به تقاضای تفکیک اراضی در محدوده حریم شهرها از سوی مالکین بوده تا آن مرجع عمل تفکیک و افراز را بر اساس نقشه ای انجام دهد که قبلا به تایید شهرداری مربوطه رسیده باشد بنابراین شهرداری خوانده دعوی صلاحیت قانونی برای تفکیک را نداشته به همین علت دعوی متوجه این مرجع نمی باشد و در خصوص خواسته دیگر شاکی دال بر صدور پروانه ساختمانی هرچند از حیث قانونی پس از احراز عدم اجرای طرح توسط شهرداری حق برخورداری از اخذ پروانه مرقوم برای مالکین پس از انقضای مواعد قانونی پیش بینی شده است اما استیفای چنین حکمی با عنایت به منظور مقنن در ماده صد قانون شهرداری مستلزم رعایت شروط قانونی از جمله تفکیک ملک برابر قانون فوق الاشعار میباشد و لذا چون این امر صورت نگرفته در نتیجه صدور پروانه ساختمانی در حال حاضر امکان پذیر نبوده و الزام دستگاه خوانده به اجابت خواسته از وجاهت قانونی برخوردار نیست بنابراین دادنامه صادره از شعبه محترم 29مبنی بر ورود شکایت مغایر با موازین قانونی ذکر شده تشخیص و با استناد به ماده 18قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ضمن نقض آن قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه 1 تشخیص دیوان عدالت اداری/پژوهشگاه قوه قضاییه 

خدمات

آخرین مطالب

راي انتظامي پرونده خود را در شوراي انتظامي پيش بيني کنيد؟

دسته بندي تخلفات حرفه اي - انضباطي و انتظامي ، در جه و حدود محروميت مجازات هاي انتظامي

19:19 1397/10/16
انواع پروانه هاي ساختماني که توسط شهرداري صادر مي شوند

انواع پروانه هاي ساختماني که توسط شهرداري صادر مي شوند

17:05 1397/10/16
نمونه دادخواست جهت خروج از شرکت

ما در اين بحث در ادامه مطلب "نحوه ازاد کردن پروانه نظام مهندسي از شرکت هاي حقوقي" دو نمونه از شکايت با اين موضوع را براي نمونه قرار داده ايم

18:03 1397/09/15
نحوه ازاد کردن پروانه نظام مهندسي از شرکت هاي حقوقي

شايد يکي از مشکلاتي اصلي اعضايي که عضو شرکت حقوقي هستند باز پس گيري پروانه اشتغال به کار بعد از اتمام قرارداد است ما در اين بحث به اين موضوع ميئردازيم شايد مهمترين مسئله اين است که ما بايد از چه کسي شکايت کنيم تا پروانه ما ازاد شود ؟ شرکت يا مديرعامل؟

17:53 1397/09/15
شرايط تقاضاي ابطال پروانه ساخت ملک‌ همجوار

شرايط تقاضاي ابطال پروانه ساخت ملک‌ همجوار

12:44 1397/06/08
طبق اصلاحيه ماده 101 قانون شهرداري مصوب 1390 تفکيک اراضي در محدوده حريم شهرها در صلاحيت ادارات ثبت اسناد و املاک بوده و شهرداري در اين خصوص فاقد صلاحيت است

طبق اصلاحيه ماده 101 قانون شهرداري مصوب 1390 تفکيک اراضي در محدوده حريم شهرها در صلاحيت ادارات ثبت اسناد و املاک بوده و شهرداري در اين خصوص فاقد صلاحيت است

16:52 1397/05/29
آيا مالکين آپارتماني مجاز مي باشند در تعيين قدرالسهم از عرصه بر اساس توافق عمل نمايند؟

قانون تملک آپارتمانها تلفيقي از قانون مدني و قانون ثبت و ....مي باشد . قانون تملک اپارتمانها در موادي که به روابط و حق و حقوق و تعهدات مالکان مشاعي نظر دارد ،موثر از ق م بويژه از مبحث احکام شرکت (مواد 571 الي 606 )مي باشد

16:45 1397/05/29