whatsapp-nazeryar
واتساپ

انواع پروانه هاي ساختماني که توسط شهرداري صادر مي شوند

     
         ناظر یار
انواع پروانه های ساختمانی که توسط شهرداری صادر می شوند عبارتند از :

1-    ساختمانی :
مجوز قانونی که از جانب شهرداری بر صاحبان ملک برای هر گونه ساخت و ساز صادر می گردد.

2-    تخریب و بازسازی:
پروانه ای که با تخریب بناهای قدیمی و احداث بناهای جدید بر اساس طرح تفضیلی صادر می گردد

3-    اضافه اشکوب:
مجوز احداث طبقه بر روی طبقات موجود ( توسعه بنا در ارتفاع)

-    ملک باید پایان کار داشته باشد
4-    تبدیل:
مجوزی است برای تبدیل کردن یک واحد به دو واحد و یا تبدیل ساختمان اداری به تجاری یا مسکونی به اداری

5-    تغییرات:
پروانه ای که به منظور انجام تعمیرات و تغییرات صادر می شود
-    دیوار کشی جزء تغییرات است

6-    تمدید پروانه:
در صورت اتمام پروانه و یا عدم شروع عملیات ساختمانی از طرف مالک صادر می شود

7-    تغییر نقشه:
در صورت تقاضای مالک و به شرط عدم شروع عملیات ساختمانی برای تغییر یا جابه جایی فضا ها صادر می گردد

8-    ابطال پروانه:
در صورت تقاضای مالک و یا اخذ اصل پروانه به همراه ابطال آن و با رعایت ضوابط و مقررات پروانه باطل و وجه به مالک عودت داده می شود

9-    تعویض مهندس ناظر یا مجری:
در صورت درخواست مالک با رعایت ضورابط و مقررات انجام می شود


خدمات

آخرین مطالب

راي انتظامي پرونده خود را در شوراي انتظامي پيش بيني کنيد؟

دسته بندي تخلفات حرفه اي - انضباطي و انتظامي ، در جه و حدود محروميت مجازات هاي انتظامي

19:19 1397/10/16
انواع پروانه هاي ساختماني که توسط شهرداري صادر مي شوند

انواع پروانه هاي ساختماني که توسط شهرداري صادر مي شوند

17:05 1397/10/16
نمونه دادخواست جهت خروج از شرکت

ما در اين بحث در ادامه مطلب "نحوه ازاد کردن پروانه نظام مهندسي از شرکت هاي حقوقي" دو نمونه از شکايت با اين موضوع را براي نمونه قرار داده ايم

18:03 1397/09/15
نحوه ازاد کردن پروانه نظام مهندسي از شرکت هاي حقوقي

شايد يکي از مشکلاتي اصلي اعضايي که عضو شرکت حقوقي هستند باز پس گيري پروانه اشتغال به کار بعد از اتمام قرارداد است ما در اين بحث به اين موضوع ميئردازيم شايد مهمترين مسئله اين است که ما بايد از چه کسي شکايت کنيم تا پروانه ما ازاد شود ؟ شرکت يا مديرعامل؟

17:53 1397/09/15
شرايط تقاضاي ابطال پروانه ساخت ملک‌ همجوار

شرايط تقاضاي ابطال پروانه ساخت ملک‌ همجوار

12:44 1397/06/08
طبق اصلاحيه ماده 101 قانون شهرداري مصوب 1390 تفکيک اراضي در محدوده حريم شهرها در صلاحيت ادارات ثبت اسناد و املاک بوده و شهرداري در اين خصوص فاقد صلاحيت است

طبق اصلاحيه ماده 101 قانون شهرداري مصوب 1390 تفکيک اراضي در محدوده حريم شهرها در صلاحيت ادارات ثبت اسناد و املاک بوده و شهرداري در اين خصوص فاقد صلاحيت است

16:52 1397/05/29
آيا مالکين آپارتماني مجاز مي باشند در تعيين قدرالسهم از عرصه بر اساس توافق عمل نمايند؟

قانون تملک آپارتمانها تلفيقي از قانون مدني و قانون ثبت و ....مي باشد . قانون تملک اپارتمانها در موادي که به روابط و حق و حقوق و تعهدات مالکان مشاعي نظر دارد ،موثر از ق م بويژه از مبحث احکام شرکت (مواد 571 الي 606 )مي باشد

16:45 1397/05/29